Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

15 lipca 2014 15:13 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik
Numer ogłoszenia: 237108 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu, odwozu i opieki nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania.Wykonanie usługi musi dokonywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i bezpieczeństwa w czasie przewozu. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkól odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na poszczególnych trasach. Zamawiający ma prawo kontroli pojazdów oraz wszystkich spraw związanych z usługą. TRASA - 255 KM *PRZYJAZD DO SZKÓŁ: 1.ROGÓŹNO - BIELINO- WÓLKA WOJCIECHÓWEK - WÓLKA LUBIELSKA - NOWY LUBIEL - STARY LUBIEL - WÓLKA LUBIELSKA - JÓZEFOWO - OSINY- BIELINO - RZĄŚNIK 2.RZĄŚNIK - DĄBROWA ZAGRÓDZIE - DĄBROWA TRZECIE POLE (SKRZYŻOWANIE)- RZĄŚNIK *ODWÓZ DO DOMU: 1.RZĄŚNIK - STARY LUBIEL ( PRZEJAZD TECHNICZNY) - NOWY LUBIEL - WÓLKA LUBIELSKA - JANOWO - WINCENTOWO - JANOWO - STARY LUBIEL 2.STARY LUBIEL - NOWY LUBIEL - WÓLKA LUBIELSKA ( SKRZYŻOWANIE)- OSTRÓWEK - NOWA WIEŚ - JANOWO - WINCENTOWO - RZĄŚNIK 3.RZĄŚNIK - GOŁYSTOK - JÓZEFOWO- WÓLKA LUBIELSKA (SKRZYŻOWANIE)- BIELINO - ROGÓŹNO *PRZYJAZD DO SZKÓŁ: 1.WINCENTOWO - JANOWO - NOWA WIEŚ - OSTRÓWEK - STARY LUBIEL - NURY- GRODZICZNO - GRĄDY POLEWNE - GRODZICZNO - GRĄDY ZALEWNE - NURY - STARY LUBIEL - NOWY LUBIEL - OSTRÓWEK - JANOWO - WINCENTOWO - RZĄŚNIK *ODWÓZ DO DOMU: 1.RZĄŚNIK - JANOWO - STARY LUBIEL( PRZEJAZD TECHNICZNY) - NURY - GRĄDY ZALEWNE - GRODZICZNO - GRĄDY POLEWNE - RZĄŚNIK 2.RZĄŚNIK - JANOWO - NOWY LUBIEL - STARY LUBIEL - NURY - GRĄDY ZALEWNE - GRODZICZNO - GRĄDY POLEWNE. *Uwaga! ilość podanych kilometrów w ciągu dnia może ulec zmianie jeżeli będzie to wynikać z planu pracy szkół w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wykonywania określonej działalności jeśli przedstawi licencje uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności tj. przedstawi licencje uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013, poz.1414 ze zm), przy czym termin obowiązywania licencji musi obejmować cały okres trwania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania odpowiedniego potencjału technicznego, jeżeli wykaże, że posiada trzy autobusy ( trzeci autobus na wypadek awarii) wyposażone w mechanizm pneumatyczny otwierający i zamykający drzwi.(kopie dowodów rejestracyjnych autobusu)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że kierowcy posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowanie ruchem drogowy (dokument upoważniający kierowców autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół - kopie )zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012, poz.1137 ze zm.) i rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 123, poz.840)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z trasami przejazdu autobusów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 09:30, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przeczytano: 1328 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość