Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

22 lipca 2014 10:19 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2014

Rząśnik, 21.07.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2014


I.    Podmiot składający zapytanie ofertowe:
Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku
Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik
Osoba do kontaktu: Agata Kujawa
Tel. ( 029) 59 29 278, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl
II.    Przedmiot zapytania ofertowego
1.    Zapytanie ofertowe na grupowe poradnictwo prawne w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2.    Zakres usługi i termin realizacji :
Przeprowadzenie 12 godzin grupowego poradnictwa prawnego dla dziewięcioosobowej grupy kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych oraz rolników.
Termin realizacji: sierpień 2014r.
III.    Informacje dotyczące Wykonawcy usługi
Wykonawca powinien posiadać:
1. Wykształcenie wyższe prawnicze
2. Tytuł Radcy Prawnego
3. Doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w obszarze osób nieaktywnych zawodowo.
4. Dyspozycyjność.
Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności:
- umożliwienie instytucjom kontrolującym niniejszy Projekt wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych, związanych z realizacją usług wynikających z niniejszego zapytania ofertowego.
Zadania po stronie Wykonawcy:
1.    Prowadzenie dokumentacji projektowej.
2.    Dokumentowanie uczestnictwa w projekcie i poszczególnych formach wsparcia i ich realizacji.
3.    Wykonawca zobowiązany będzie, przez okres obowiązywania umowy, do wykonywania działań objętych jej zakresem w wymiarze 12 godzin na cały projekt. Miejsce i sposób realizacji zadań będzie ustalane z Wykonawcą przez Zamawiającego bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia, przy czym to Zamawiający udostępni lokal do przeprowadzenia usługi.
4.    Wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zlecenia oraz po jego zrealizowaniu.
5.    Wykonawca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poufności na formularzu otrzymanym od Zleceniodawcy.
6.    Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1) Wypełniony Formularz Oferty;
2) Dokumenty potwierdzające wpisania na listę Radców Prawnych
3) CV;
4) Dokument/y poświadczające wykształcenie;
5) Dokument/y poświadczające doświadczenie zawodowe.
IV.     Informacje w zakresie oferty:
1.    Oferta powinna zawierać kwotę brutto i kwotę netto za całość usługi.
2.    Dokumenty poświadczające spełnienie warunków określonych w pkt. III.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
V.    Kryteria wyboru ofert
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia i warunków w zapytaniu ofertowym.
Przy ocenie oferty brany będzie pod uwagę następujące elementy:
- Wykształcenie wyższe prawnicze
- Uzyskanie wpisu na listę Radców Prawnych
- min. roczne doświadczenie w wykonywanym zawodzie Radcy Prawnego
- cena brutto za całość usługi
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
VI.    Miejsce i termin składania ofert:
1.    Oferty muszą być dostarczone osobiście, kurierem do dnia 01 sierpnia 2014 roku do godziny 11.00 do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 8.
2.    Oferta może zostać przesłana na adres e-mailowy: srrzasnik@bazagmin.pl
3.    Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII.    Uwagi końcowe
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego, jeśli w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta.
2.    Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
3.    Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4.    Oferty, które wpłyną po terminie lub nie odpowiadają wymogom formalnym nie będą rozpatrywane.
5.    Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, informacji.
7.    Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wyborze telefonicznie/e-mailowo.

Koordynator Projektu:
Agata Kujawa

Przeczytano: 934 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość