Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

07 sierpnia 2014 12:32 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014

    Rząśnik dnia 05.08.2014r.

 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od 25 sierpnia 2014r. do 30 listopada 2014r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1.    Kurs zawodowy – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (+minimum sanitarne) - dla 5 osób.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu sprzedawcy. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu
profesjonalnej obsługi klienta, profesjonalnej sprzedaży, prowadzenia rozmów handlowych, podstaw rachunkowości i finansów, podstaw marketingu i reklamy w handlu, powinni znać podstawowe zasady etykiety w handlu oraz zasady autoprezentacji. Ponadto uczestnicy na kursie powinni nabyć umiejętności obsługiwania i programowania kas fiskalnych oraz programów komputerowych do fakturowania.
•    Liczba godzin szkoleniowych – 110, w tym co najmniej 60 godzin zajęć praktycznych. Na jedną godzinę szkoleniową przypada 45 minut zegarowych.
•    Termin zajęć – między 25 sierpnia 2014 r. a 30 listopada 2014r.
•    Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
•    Miejsce szkolenia/kursu – do 150 km od siedziby GOPS w Rząśniku.
•    Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw.
2.    Kurs zawodowy - magazynier z obsługą programów magazynowych oraz obsługą wózków jezdniowych- dla 1 osoby
Całość kursu obejmuje 110 godzin. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu, który przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej oraz przygotowanie do pracy magazyniera. Program szkolenia powinien wykorzystywać modułowe programy szkoleń dla zawodu /magazynier/ (kod zawodu: 432103) oraz /kierowca operator wózków jezdniowych/ (kod zawodu: 834401) dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zakres tematyczny powinien zapewnić w szczególności nabycie wiedzy w zakresie: - budowa i wyposażenie wózka jezdniowego, - czynności operatora przy obsłudze wózka jezdniowego, - praktyczna nauka jazdy i manewrowanie wózkiem jezdniowym, - wymiana butli przy wózkach jezdniowych, dokumentacja organizacji magazynu, - gospodarka magazynowa, - wystawianie dokumentów sprzedaży, - przyjmowanie towarów do magazynu, - sporządzanie zamówień, - odbiór ilościowy i jakościowy, - sposoby rozmieszczania towarów w magazynie, - ładunkoznawstwo, - przepisy BHP w jednostce handlowej i podczas pracy z wózkiem jezdniowym.
•    Liczba godzin szkoleniowych – 110. Na jedną godzinę szkoleniową przypada 45 minut zegarowych.
•    Termin zajęć: między 25 sierpnia 2014r. a 30 listopada 2014r.
•    Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
•    Miejsce szkolenia/kursu – do 150 km od siedziby GOPS w Rząśniku.
•    Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw.
3.    Kurs zawodowy fryzjer – wizażysta z obsługą kasy fiskalnej – dla jednej osoby
Kurs zawodowy fryzjer – wizażysta (142 godziny), poszerzony o obsługę kasy fiskalnej (8 godzin). Kurs obejmuje 150 godzin. Firma szkoleniowa powinna zapewnić wykładowców, sale wykładowe, materiały dydaktyczne w postaci książek lub skryptów dla uczestnika. Ponadto odzież ochronną w postaci fartuchów oraz rękawiczek. Powinna zapewnić również kosmetyki oraz wszelkie akcesoria ( m.in. lampy, lusterka) do prawidłowego przeprowadzenia zajęć praktycznych. Firma powinna pokryć koszty zaświadczeń, egzaminów oraz wymaganych badań lekarskich niezbędnych do orzeczenia o braku przeciwwskazań do udziału w kursie. W ramach badań powinna być ujęta również książeczka sanepidu. Kurs, którego ukończenie (wraz ze zdaniem egzaminu wewnętrznego) skutkuje otrzymaniem zaświadczenia bądź certyfikatu wydanego w oparciu o § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie (w obrębie danego zawodu).
•    Liczba godzin szkoleniowych – 150 . Na jedną godzinę szkoleniową przypada 45 minut zegarowych.
•    Termin zajęć między 25 sierpnia 2014r. a 30 listopada 2014r.
•    Czas zajęć: zajęcia powinny się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
•    Miejsce szkolenia/kursu – do 50 km od siedziby GOPS w Rząśniku
•    Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw.
4.    Kurs kinezyprofilaktyki gerontologicznej opiekuna osoby starszej – dla jednej osoby
Kurs przeznaczony jest dla osób opiekujących się osobami starszymi, osobami obłożnie chorymi, osobami po udarach/wylewach, po operacjach – wymagających codziennej rehabilitacji domowej. W programie kursu omówione zostaną: etiologia choroby, działania pielęgnacyjne wspomagające rehabilitację, podstawy postępowania rehabilitacyjnego w warunkach domowych, profilaktykę pierwotną i wtórną.
 Założenia programowe
•    Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej w zakresie tzw. prewencji pierwotnej czyli profilaktyki w okresie starzenia się i starości oraz przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych niezbędnych do realizacji tego procesu.
•    Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia codziennej opieki oraz rehabilitacji przyłóżkowej osoby starszej w chorobach i profilaktyce chorób związanych z wiekiem podeszłym. Treści kursu obejmować będą postępowanie w: 1) udarach/wylewach, 2) wieku podeszłym, 3) chorobach układu nerwowego (SM, Parkinson, MPD, 4) złamaniach na tle osteoporozy, 5) chorobach układu oddechowego na tle chorób przewlekłych, 6) chorobach zwyrodnieniowych i reumatycznych, 7) chorobach układu krążenia.
•    Liczba godzin szkoleniowych – 150. Na jedną godzinę szkoleniową przypada 45 minut zegarowych.
•    Termin zajęć – między 25 sierpnia a 30 listopada 2014r.
•    Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
•    Miejsce szkolenia/kursu – do 150 km od siedziby GOPS w Rząśniku.

5.    Kurs zawodowy kucharz – dla jednej osoby
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu kucharza. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu podstaw żywienia człowieka, podstaw dietetyki, zasad nakrywania i podawania do stołu, organizacji przyjęć okolicznościowych. Ponadto uczestnicy kursu powinni umieć przygotowywać różnego rodzaju potrawy (dania mięsne, dania jarskie, zupy, sosy, przekąski, przystawki, dodatki, ciasta, desery), znać zasady systemu HACCP oraz zasady bhp i ppoż. obowiązujące w gastronomii. Po zaliczonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie  kursant otrzymuje zaświadczenie na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 31 poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
•    Czas trwania kursu: 130 godzin szkoleniowych. Na jedną godzinę szkoleniową przypada 45 minut zegarowych.
•    Termin zajęć – między 25 sierpnia 2014r. a 30 listopada 2014r.
•    Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
•    Miejsce szkolenia/kursu – do 50 km od siedziby GOPS w Rząśniku.

Ogólne wymagania wobec Wykonawców poszczególnych usług szkoleniowych:

•    Kursy stanowić mają wykłady i zajęcia praktyczne, aby zapewniły uzyskanie niezbędnych    umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.
•    Plan realizacji kursów - Program szkolenia określający szczegółową tematykę musi spełniać wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 stycznia 2012r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz U z 2012r, Nr 34, poz 186 ze zmianami).
•    Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
•    Posiadanie wiedzy i doświadczenia – wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech podobnych zamówień,
•    Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tzn. każda z osób prowadzących dany kurs będący przedmiotem zamówienia musi się wykazać doświadczeniem (dokumentacją) w przeprowadzeniu co najmniej trzech kursów o tematyce zbliżonej do realizowanego szkolenia w okresie trzech ostatnich lat.
•    Dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi, salami szkoleniowymi, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz sprzętem, który spełnia wymogi w zakresie BHP i p.poż. Sale wykładowe powinny być przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (np.: tablica, projektor, rzutnik).
•    Zajęcia w ramach kursu zrealizują instruktorzy Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
•    Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkoleniową tj. :
-    dzienniki zajęć edukacyjnych zawierające listę obecności, wymiar godzin i tematykę prowadzonych zajęć,
-    imienne listy odbioru poczęstunku,
-    imienne listy odbioru zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i powrotu do domu uczestniczek/uczestników kursu
-    dokumentację fotograficzną,
-    imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych,
-    imienne wykazy osób, które ukończyły szkolenie, nie ukończyły szkolenia, zdały egzamin, nie zdały egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu,
-    protokoły z egzaminów.
•    Wykonawca zapewnia: serwis kawowy i obiad w dniu szkolenia oraz zwraca koszt dojazdu na szkolenie i powrotu do domu uczestniczkom/uczestnikom kursu.
•    W przypadku organizacji szkolenia w odległości powyżej 80 kilometrów od Rząśnika Wykonawca powinien zapewnić kursantom zakwaterowanie z wyżywieniem (całodzienne obejmujące 3 posiłki dziennie).
•    Wykonawca zapewnia: materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom na własność oraz zapewnia wydanie zaświadczenia bądź certyfikatu wydanego w oparciu o § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie (w obrębie danego zawodu).
•    Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie certyfikatów i zaświadczeń oraz oryginały dzienników zajęć, list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów dydaktycznych oraz wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i powrotu do domu uczestniczek/uczestników kursu.
•    Dokumentacja szkoleniowa, zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe oraz sale, w których odbywać się będzie kurs powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013.
•    Wszelkie narzędzia, produkty i materiały do realizacji kursu zapewnia Wykonawca.
•    Wykonawca w razie potrzeby ubezpieczy uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z zajęciami, a kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przekaże Zamawiającemu.
•    Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu: harmonogram szkolenia obejmujący jego nazwę i zakres, czas trwania, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar ze wskazaniem dokładnego miejsca przeprowadzenia szkolenia.
•    Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę realizacji kursu podwykonawcom.    
Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
•    cenę brutto każdego kursu (w tym na 1 uczestnika) i cenę ogółem. Ceny powinny być wyrażone cyfrą i słownie. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany jako usługa kształcenia zawodowego służąca podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczestników w/w projektu oraz zostanie sfinansowana w całości ze środków publicznych, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.). W związku z powyższym przedmiotowa usługa podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług,
•    termin realizacji zamówienia,
•    liczbę godzin kursu z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne,
•    szczegółowy program kursu,
•    aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ KRS (jeżeli dotyczy),
•    wykaz podobnych zrealizowanych zamówień (co najmniej trzech),
•    wykaz osób wykonujących zamówienie, ze wskazaniem kursu, który będzie prowadzony przez daną osobę wraz z informacjami potwierdzającymi spełnianie wymagań odnośnie doświadczenia w przeprowadzeniu co najmniej trzech podobnych kursów, tj. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, opis dotychczasowego doświadczenia w pracy zawodowej, rekomendacje.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza poszerzenie zamówienia u wybranego Wykonawcy w przypadku powstania oszczędności.
Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    Cena - 100%
Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.
Oferty na w/w działania należy składać na załączonym druku oferty – stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganą dokumentacją z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku do dnia 20 sierpnia 2014r. do godz. 10.00 osobiście, kurierem lub pocztą – liczy się data wpływu do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna zawierać cenę brutto przypadającą na jednego uczestnika kursu (zawierającą m.in. cenę kursu, opłatę za egzaminy, materiały szkoleniowe, koszty dojazdu, koszt posiłku, itp.),Oferta powinna zawierać informację o miejscu przeprowadzenia kursu i posiadanym zapleczu technicznym. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Agata Kujawa - Koordynator Projektu
Tel. kontaktowy: 29 5929278.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Przeczytano: 1253 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość