Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

12 sierpnia 2014 15:46 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Dowoż dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik
Numer ogłoszenia: 269600 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu, odwozu i opieki nad przewożonymi uczniami. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Wykonanie usługi musi dokonywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i bezpieczeństwa w czasie przewozu. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na poszczególnych trasach (ilość dzieci dla jednego autobusu około 54 i około 44) . Zamawiający ma prawo kontroli pojazdów oraz wszystkich spraw związanych z usługą. Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą ustalone przez Dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Zamawiający do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. TRASA - 255 KM *PRZYJAZD DO SZKÓŁ: 1.ROGÓŹNO - BIELINO- WÓLKA WOJCIECHÓWEK - WÓLKA LUBIELSKA - NOWY LUBIEL - STARY LUBIEL - WÓLKA LUBIELSKA - JÓZEFOWO - OSINY- BIELINO - RZĄŚNIK 2.RZĄŚNIK - DĄBROWA ZAGRÓDZIE - DĄBROWA TRZECIE POLE (SKRZYŻOWANIE)- RZĄŚNIK *ODWÓZ DO DOMU: 1.RZĄŚNIK - STARY LUBIEL ( PRZEJAZD TECHNICZNY) - NOWY LUBIEL - WÓLKA LUBIELSKA - JANOWO - WINCENTOWO - JANOWO - STARY LUBIEL 2.STARY LUBIEL - NOWY LUBIEL - WÓLKA LUBIELSKA ( SKRZYŻOWANIE)- OSTRÓWEK - NOWA WIEŚ - JANOWO - WINCENTOWO - RZĄŚNIK 3.RZĄŚNIK - GOŁYSTOK - JÓZEFOWO- WÓLKA LUBIELSKA (SKRZYŻOWANIE)- BIELINO - ROGÓŹNO *PRZYJAZD DO SZKÓŁ: 1.WINCENTOWO - JANOWO - NOWA WIEŚ - OSTRÓWEK - STARY LUBIEL - NURY- GRODZICZNO - GRĄDY POLEWNE - GRODZICZNO - GRĄDY ZALEWNE - NURY - STARY LUBIEL - NOWY LUBIEL - OSTRÓWEK - JANOWO - WINCENTOWO - RZĄŚNIK *ODWÓZ DO DOMU: 1.RZĄŚNIK - JANOWO - STARY LUBIEL( PRZEJAZD TECHNICZNY) - NURY - GRĄDY ZALEWNE - GRODZICZNO - GRĄDY POLEWNE - RZĄŚNIK 2.RZĄŚNIK - JANOWO - NOWY LUBIEL - STARY LUBIEL - NURY - GRĄDY ZALEWNE - GRODZICZNO - GRĄDY POLEWNE. *Uwaga! ilość podanych kilometrów w ciągu dnia może ulec zmianie jeżeli będzie to wynikać z planu pracy szkół w roku szkolnym 2014/2015..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 PLN Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1 pieniądzu, 2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3 gwarancjach bankowych, 4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wykonywania określonej działalności jeśli przedstawi licencje uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności tj. przedstawi licencje uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013, poz.1414 ze zm), przy czym termin obowiązywania licencji musi obejmować cały okres trwania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania odpowiedniego potencjału technicznego, jeżeli wykaże, że posiada trzy autobusy ( trzeci autobus na wypadek awarii) wyposażone w mechanizm pneumatyczny otwierający i zamykający drzwi (kopie dowodów rejestracyjnych autobusów z aktualnym przeglądem technicznym)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że kierowcy posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowanie ruchem drogowy (dokument upoważniający kierowców autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół - kopie )zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012, poz.1137 ze zm.) i rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowy (Dz.U. 123, poz.840)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny doku net odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kopia wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2014 godzina 09:30, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przeczytano: 1160 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość