Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

03 października 2014 18:48 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik - szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych i e-learning - ZMIAN A TERMINU SKŁADANIA OFERT


Numer ogłoszenia: 337816 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329128 - 2014 data 03.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 09:45, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2014 godzina 09:45, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..


Rząśnik: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik - szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych i e-learning
Numer ogłoszenia: 329128 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik - szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych i e-learning.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik- (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00 a) Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 350 Uczestników b) Materiały szkoleniowe dla 350 uczestników c) e-Learning dla 350 uczestników d) Catering dla 350 uczestników szkolenia b. -Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik- (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-151/12-00 a) Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 350 Uczestników b) Materiały szkoleniowe dla 350 uczestników c) e-Learning dla 350 uczestników d) Catering dla 350 uczestników szkolenia 4. Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia (dotyczy obu Projektów tj. 24 i 151): 1. Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu: a. W ramach zadania należy: 1. Przeprowadzić pięciodniowe szkolenie na terenie Gminy Rząśnik, w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Zamawiający zakłada, że w każdej z grup szkoleniowych uczestniczyć będzie od 8 do 12 osób - szkolenie powinno odbyć się odpowiednio w: a. - Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik - (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00, w 35 grupach po 30 godzin szkoleniowych w każdej z grup. b. - Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik - (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-151/12-00, w 35 grupach po 30 godzin szkoleniowych w każdej z grup. 1. Przeprowadzić szkolenie w sposób uwzględniający zróżnicowany stopień zaawansowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników; Zamawiający nie dopuszcza możliwości szkolenia dwóch lub więcej uczestników kursu przy jednym stanowisku komputerowym. 2. Oznakować miejsce realizacji szkoleń zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. 3. Zapewnić uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe, uwzględniając przy tym różne grupy odbiorców (młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby starsze) oraz ich zaawansowanie w obsłudze komputera. 4. Skonfigurować platformę e-learning poprzez zaprojektowanie i wykonanie zawartości dostosowanej do potrzeb szkolenia we współpracy z Wykonawcą platformy e-learning z uwzględnieniem 2 oddzielnych zakładek na potrzebę 2 odrębnych projektów z określonymi numerami porządkowymi (24) i (151). 5. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń. 6. Opracować programy szkolenia, uwzględniając, że każdy dzień szkolenia będzie trwał 6 godzin dydaktycznych oraz przerwy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). 7. Opracować harmonogram obu kursów uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 6 godzin dydaktycznych (45 min.), rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00. Do czasu zajęć dydaktycznych nie wlicza się czasu trwania przerw. 8. Zakres szkolenia winien obejmować co najmniej: b. Kursy obsługi komputera powinien objąć następujące zagadnienia 1. Podstawy obsługi komputera: 1. Elementy budowy komputera 2. Podstawowe pojęcia 3. Zasady pracy w systemie operacyjnym 4. Praca na plikach, folderach 5. Co to są skróty i jakie mają zastosowanie 6. Programy których używamy na co dzień: edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny, klient poczty, komunikator internetowy 7. Co to jest panel sterowania i do czego służy (np. zmiana rozdzielczości ekranu, zmiana wyglądu pulpitu itp.) 8. Podstawy administracji systemem 9. Konserwacja systemu darmowe narzędzia 10. Podstawy z obsługi i konfiguracji oprogramowania antywirusowego, 11. Podsumowanie 2. Organizacja i zarządzanie danymi na komputerze 1. Pliki i foldery 2. Tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów 3. Kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów 4. Podsumowanie 3. Obsługa edytora tekstów - podstawy 1.Redagowanie dokumentu 2. Formatowanie tekstu 3. Praca z tabelami i na tabelach 4. Grafika w edytorze tekstu 5. Ustawianie dokumentu do wydruku 6. Drukowanie dokumentu 7. Podsumowanie 4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego - podstawy 1. Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego służy 2. Praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie 3. Formuły i funkcje - podstawy 4. Sortowanie danych 5. Tworzenie wykresów 6. Ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza 7. Podsumowanie 5. Obsługa prezentacji multimedialnych - podstawy 1. schemat działania i sposoby zapisu prezentacji, 2. tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony slajdów, formatowanie tła slajdu 3. przejścia między slajdami, animacje dla elementów slajdu, określanie kolejności animacji elementów slajdu 4. tabele i wykresy 5. multimedia 6. organizacja prezentacji i przygotowanie pokazu 7. Podsumowanie 6. Podstawy Internetu 1. Zasady obsługi przeglądarki internetowej 2. Do czego służy internet 3. Wyszukiwanie danych w Internecie 4. Popularne serwisy internetowe 5. Komunikatory internetowe - gadu-gadu, skype, viber, icq i inne. 6. Co to jest wirus i inne zagrożenia płynące z internetu? jak się chronić przed nim 7. Zasady korzystania z oprogramowania antywirusowego posiadanego przez beneficjentów (skanowanie, aktualizacja, ochrona rodzicielska) 8. e-komunikacja z urzędem deklaracje pit wnioski do urzędu. 9. Podsumowanie 7. Poczta elektroniczna 1. Jak i gdzie założyć skrzynkę pocztową 2. Tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail 3. Zarządzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie, 4. Co to jest Spam i jak go unikać, czarna lista maili 5. Podsumowanie c. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi kursów po jego zakończeniu zaświadczenie oraz/lub certyfikat ukończenia kursu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion z uwzględnieniem 2 oddzielnych wzorów na potrzebę 2 odrębnych projektów z określonymi numerami porządkowymi (24) i (151). d. Wykonawca przeprowadzi na zakończenie kursów ankietę ewaluacyjną ex-post, określającą nie mniej niż poziom zadowolenia uczestników z odbytego kursu, przydatność omawianych zagadnień, wzrost nabytej wiedzy i umiejętności. Ankieta musi być przeprowadzona z uwzględnieniem 2 oddzielnych raportów na potrzebę 2 odrębnych projektów z określonymi numerami porządkowymi (24) i (151). e. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na zakończenie kursów oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność, następujących dokumentów: 1. imienne listy obecności, harmonogramy szkoleń, 2. listę z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia, 3. rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów. f. Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. g. Wszystkie materiały, raporty i inne opracowania wytworzone produkty muszą być oznaczone z uwzględnieniem 2 oddzielnych informacji realizacji 2 odrębnych projektów z określonymi numerami porządkowymi (24) i (151) oraz przypisane do jednego z nich. h. Wykonawca dostarczy materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników, w tym nie mniej niż: podręcznik, wydrukowana prezentacja ew. płyta CD/DVD z wypalonymi materiałami szkoleniowymi oraz dostęp do materiałów w postaci usługi udostępnionej w tzw. chmurze (z ang. cloud computing). Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. i. Wykonawca dostarczy każdemu z uczestników kursów materiały dydaktyczne odzwierciedlające lub rozszerzające zakres wiedzy przekazanej podczas kursu. Materiały te muszą być w formie materiałów autorskich. Materiały dydaktyczne muszą być dostarczone w formie pisemnej, możliwe jest ich zdublowanie lub rozszerzenie w formie elektronicznej, w tym e-learning za pośrednictwem stworzonej w ramach odrębnego zamówienia platformy i tzw. cloud computing. 5. Catering dla uczestników szkolenia a. Usługa cateringowa obejmować ma: 1. przerwy kawowe dla każdego uczestnika szkoleń - niezależnie od numeru projektu, do którego został/została zakwalifikowana/ny, na które będą składały się: napoje gorące (kawa, herbata), woda mineralna, ciastka kruche. 6. Ciężar udowodnienia, że oferowana usługa jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest ona równoważna (pod rygorem odrzucenia oferty). 7. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia polegającej na dostarczeniu usług cateringowych, analizy ex-post i wydruku (także ew. wypalenia na płycie CD/DVD) materiałów szkoleniowych przy udziale podwykonawców..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.30.00-9, 80.42.00.00-4, 39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5, 39.16.22.00-7, 55.12.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 Urzędu Gminy w Rząśniku. Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w Rozdziale XI ust. 1 pkt 2 (odnosi się to do daty godziny wpływu na rachunek UG). 6. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty wniesienia wadium w pozostałych formach (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych bez potwierdzenia tych okoliczności. Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana : a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 10. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu winien podać nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że wykonał nie mniej niż 2 usługi szkolenia w zakresie informatyki dla nie mniej niż 500 osób w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wykonawca wykaże, że wykonał 2 usługi szkolenia e-learning w zakresie informatyki dla nie mniej niż 500 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować właściwym potencjałem kadrowym do realizacji zadania, w tym nie mniej niż: dwiema osobami posiadającymi wiedzę w zakresie konfiguracji i administrowania platformą e-learning potwierdzone certyfikatem producenta oferowanej platformy. Wykonawca winien dysponować właściwym potencjałem kadrowym do realizacji zadania, w tym nie mniej niż: jedną osobą posiadającą uprawnienia egzaminatora ECDL, ECDL-a Webmaster, e-Obywatel lub równoważne.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 400.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach dostaw przedmioty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 09:45, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie dokonywane jest w związku z realizacją Projektów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 pn: a. Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00 b. Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-151/12-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Przeczytano: 1868 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość