Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

30 lipca 2015 12:37 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2015 - 2016

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2015 - 2016
Numer ogłoszenia: 193684 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2015 - 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu, odwozu i opieki nad przewożonymi uczniami w roku szkolnym 2015/2016. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Wykonanie usługi musi dokonywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i bezpieczeństwa w czasie przewozu. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na poszczególnych trasach. Zamawiający ma prawo kontroli pojazdów oraz wszystkich spraw związanych z usługą. Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą ustalone przez Dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Zamawiający do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Cena biletu miesięcznego w poszczególnych zakresach: a) do 5 kilometrów, b) do 10 kilometrów c) do 15 kilometrów Liczba dowożonych uczniów: a) do 5 kilometrów - planowana ilość uczniów dowożonych - 196 b) do 10 kilometrów - planowana ilość uczniów dowożonych - 167 c) do 15 kilometrów - planowana ilość uczniów dowożonych - 40 Ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec nieznacznym wahaniom. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 7 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.17.20.00-4, 60.11.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z póź. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Polski Bank Spółdzielczy w Rząśniku, Nr rachunku: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału u zamawiającego w kasie urzędu Gminy Rząśnik (do oferty należy załączyć kserokopię). 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po: a) wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. . 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że dysponuje co najmniej 3 autobusami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2004 roku posiadającymi min. 56 miejsc siedzących ( dwa autobusy) oraz posiadający min. 52 miejsca siedzące (1 autobus). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, w tym zmiany stawek podatku VAT, 2) zmiany w określeniu stron umowy, 3) zmiany liczby uczniów korzystających z usługi przywozu i odwozu, 4) zmiany godzin przywozu i odwozu. Wzór umowy stanowi zał. nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rząśnik, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 09:30, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Przeczytano: 1049 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość