Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

17 października 2011 15:33 | Ogłoszenia

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

dla małych przedsiębiorstw

w zakresie

podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

-        środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

-        nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

 

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/2/2011, przeznaczona jest kwota:

 

5 000 000 EUR

 

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: małe przedsiębiorstwa.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu

Elektroniczną wersję  wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA                od 17 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r., do godz. 24.00 , wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do

9 listopada 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ostateczny termin wysłania elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie upływa z dniem
 
2 listopada 2011 r. o godz. 24.00, natomiast dostarczenia wersji papierowej z dniem 9 listopada 2011 r. o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w siedzibie MJWPU                                                  (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa)

oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym MJWPU:

Infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Przeczytano: 1027 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość