Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

13 sierpnia 2012 13:36 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborach, Kreatywni 2012

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej(limit dostępnych środków: 321 526,84 zł)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 1 100 000,00 zł);

 

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 27 sierpnia  2012 r. do dnia 10 września 2012 r. do godz. 16.00.

 

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, (III piętro, Sekretariat), tel. (29) 6491831.

 

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku należy:

- w opisie celów operacji precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej” przyczyni się operacja wymieniona we wniosku,

- szczegółowo wskazać, jakie przedsięwzięcia oraz w jaki sposób (co najmniej jedno przedsięwzięcie), wymienione w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, realizuje przedłożona operacja (podając ich nazwę i numer).

 

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Wnioskodawcy realizujący projekt na terenie objętym LSR „Równiny Wołomińskiej” lub w odniesieniu do wielu miejscowości zobowiązani są wskazać je wszystkie we wniosku. W przypadku braku możliwości określenia miejsca realizacji projektu, powinna być wskazana miejscowość stanowiąca siedzibę Wnioskodawcy.

 

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz www.lgdrw.pl.

 

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie internetowej www.lgdrw.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej ”.

 

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.

 

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

 

LGD „Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz.

Przeczytano: 1259 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość