Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

05 maja 2014 09:17 | Ogłoszenia

"Wyrównanie szans dla bezrobotnych”

logo.jpg

Rząśnik, 30.04.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt realizowany jest w okresie trzyletnim od dnia 01.05.2012r. do 31.12.2014r.

Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Poddziałania 7.1.1 wynosi 271 800,00 zł., z czego dofinansowanie ze środków EFS stanowi 243 261 zł., natomiast wkład własny 28 539,00 zł.

 

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn, w tym kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W roku 2014 przewidziane są następujące działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu:

  • poradnictwo w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz poradnictwo prawne
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • szkolenia zawodowe uczestników zgodnie z predyspozycjami

Zajęcia dla uczestników będą odbywały się w okresie lipiec – grudzień 2014 roku.

 

   Proponowane działania są wyspecjalizowane, komplementarne i dostosowane do potrzeb uczestników, obejmują zarówno sferę psychologiczną (m.in. podniesienie samooceny), społeczną (m.in. nabycie umiejętności społecznych, interpersonalnych) oraz zawodową (aktywizację w poszukiwaniu pracy oraz nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych) jak i uzupełniające się formy działań indywidualnych i grupowych.

 Realizacja niniejszego projektu ma służyć podniesieniu świadomości społecznej osób  oraz  zapoznać je z wymogami współczesnego rynku pracy i pomóc im ponownie wrócić do aktywnego życia zawodowego. Szybko zmieniające się wymagania stawiane przez pracodawców jak i niemożność samodzielnego rozwiązania problemów rodzinnych powodują, że osoby te wycofują się z życia społecznego, tracą poczucie własnej wartości, ulegają wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Tak kompleksowe wsparcie dla podopiecznych GOPS w Rząśniku możliwe jest dzięki wsparciu ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia należy dokonywać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3, w pokojach nr: 3a, 3b, 8.

Kontakt telefoniczny: 29 5929 278; 29 5929 273;

Koordynator projektu

Agata Kujawa

Przeczytano: 1618 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość